Key Auto Group is Hiring in Warsaw, Poland!

Why work for the Key Chevrolet Cadillac Buick GMC? Dlaczego warto pracować dla Key Chevrolet Cadillac Buick GMC? Чому варто працювати на Key Chevrolet Cadillac Buick GMC?

Key Auto Group provides extended health benefits. These benefits are:

 • Life insurance
 • Dependent life insurance
 • Accidental death, dismemberment, and specific loss
 • Critical illness & long-term disability
 • Health & dental care
 • Travel insurance

Key Auto Group offers a Group Retirement Savings (GRS) Plan to full-time staff. The plan is
administered by Canada Life and consists of:

 • Registered Retirement Savings Plan (RRSP) – staff member’s contributions to their own
  retirement
 • Deferred Profit-Sharing Plan (DPSP) – Key Auto Group’s contributions to staff member’s
  retirement.
 • Tax Free Savings Account (TFSA) – optional staff member contributions up to a maximum on
  $5000 per year

Employee Assistance Program

Key Auto Group offers an Employee Assistance Program. The Employee Assistance Program
provides immediate and confidential help for any work, health, or life concern. It also provides
numerous online, interactive tools ranging from virtual fitness training sessions that you can access on
your mobile device to debt and credit management tools.

Job Listings

Mechanic Needed!

Find your future as an Automotive Mechanic in Yorkton, Saskatchewan, Canada.

Frequently Asked Questions about living and working in Yorkton, Saskatchewan CANADA

I will be new to Canada, who can help my family and I?

The East Central Newcomer Welcome Centre is your starting point to guide your move. They will let you know what Yorkton has to offer including arts, culture, health and housing information. Please visit https://eastcentralnewcomercentre.ca/ for more information.

Tell me about the Yorkton economy.

Yorkton has a growing economic base with more than 1,000 local businesses. Our main economy driver is the agriculture and food processing industry with:
 • Food processing plants
 • Grain elevators
 • Manufacturing facilities
Learn more by clicking here.

What are the schooling options for my family?

Yorkton has several great school and college level institutes spread throughout the city. These include 8 elementary schools (4 public and 4 Catholic), 2 high schools (1 public and 1 Catholic) and 1 Regional College.

What type of sports and recreation activities are in the region?

There are many clubs and organizations in the Yorkton community. Please visit: https://www.yorkton.ca/en/parks-recreation-and-culture/community-groups-and-organizations.aspx for more information.

What is the weather like in Yorkton, Saskatchewan?

Yorkton has a humid continental climate with extreme seasonal temperatures. The summers are warm with average daily temperatures of 17 in July and the winters are very cold with average daily temperatures of -17 in January. It is in an aspen parkland ecosystem and is surrounded by grassy plains and agricultural land.

How do we drive in Saskatchewan?

The East Central Newcomer Welcome Centre will guide you through obtaining a Saskatchewan Driver’s License. Please contact them prior to your arrival so they can assist you. Click here to learn more.

What is the average cost of housing in Yorkton?

Average housing costs in Yorkton are $1039 per month. You can learn more about the community by visiting the City of Yorkton’s  online community profile at https://www.yorkton.ca/en/build-invest-and-grow/community-profile.aspx#Events-Culture-and-Lifestyle

Key Auto Group zapewnia rozszerzone korzyści zdrowotne. Te korzyści to:

 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie na życie osób zależnych
 • Przypadkowa śmierć, rozczłonkowanie i konkretna strata
 • Poważna choroba i długoterminowa niepełnosprawność
 • Zdrowie i opieka stomatologiczna
 • Ubezpieczenie podróżne

Key Auto Group oferuje plan grupowych oszczędności emerytalnych (GRS) pracownikom
pełnoetatowym. Plan jest zarządzany przez Canada Life i obejmuje:

 • Rejestrowany Program Oszczędności Emerytalnych (RRSP) – składki pracownika na jego własną
  emeryturę
 • Plan odroczonego podziału zysków (DPSP) – składki Key Auto Group na emeryturę
  pracowników.
 • Konto oszczędnościowe wolne od podatku (TFSA) – opcjonalne wpłaty członków personelu do maksymalnej kwoty 5000 USD rocznie

Program Pomocy Pracownikom

Grupa Key Auto oferuje Program Pomocy Pracownikom. Program pomocy pracownikom zapewnia
natychmiastową i poufną pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z pracą, zdrowiem
lub życiem. Udostępnia także liczne, interaktywne narzędzia online, od wirtualnych sesji treningowych,
do których można uzyskać dostęp na urządzeniu mobilnym, po narzędzia do zarządzania długami i
kredytami.

Oferty Pracy

Potrzebny mechanik samochodowy!

Znajdź swoją przyszłość jako mechanik samochodowy w Yorkton, Saskatchewan, Kanada.

Często zadawane pytania dotyczące życia i pracy w Yorkton, Saskatchewan KANADA

Będę nowy w Kanadzie. Kto może pomóc mojej rodzinie i mnie?

Centrum powitalne dla nowicjuszy w East Central to punkt wyjścia do kierowania Twoją przeprowadzką. Poinformują Cię o ofercie Yorkton, włączając w to informacje dotyczące sztuki, kultury, zdrowia i mieszkalnictwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://eastcentralnewcomercentre.ca/.

Opowiedz mi o gospodarce Yorkton.

Yorkton ma rosnącą bazę gospodarczą obejmującą ponad 1000 lokalnych firm. Naszym głównym motorem napędowym gospodarki jest przemysł rolno-spożywczy, w którym:
 • Zakłady przetwórstwa spożywczego
 • Elewatory zbożowe
 • Zakłady produkcyjne
Dowiedz się więcej klikając tutaj.

Jakie możliwości kształcenia ma moja rodzina?

W Yorkton znajduje się kilka świetnych instytutów szkolnych i uniwersyteckich rozsianych po całym mieście. Należą do nich 8 szkół podstawowych (4 publiczne i 4 katolickie), 2 szkoły średnie (1 publiczna i 1 katolicka) oraz 1 Szkoła Regionalna.

Jaki rodzaj zajęć sportowo-rekreacyjnych występuje w regionie?

W społeczności Yorkton działa wiele klubów i organizacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.yorkton.ca/en/parks-recreation-and-culture/community-groups-and-organizations.aspx.

Jaka jest pogoda w Yorkton, Saskatchewan?

W Yorkton panuje wilgotny klimat kontynentalny z ekstremalnymi temperaturami sezonowymi. Lata są ciepłe ze średnią dzienną temperaturą wynoszącą 17 w lipcu, a zimy są bardzo mroźne ze średnią dzienną temperaturą -17 w styczniu. Znajduje się w ekosystemie parku osikowego i jest otoczony trawiastymi równinami i gruntami rolnymi.

Jak jeździmy w Saskatchewan?

Centrum powitalne dla nowicjuszy w East Central poprowadzi Cię przez proces uzyskania prawa jazdy w Saskatchewan. Skontaktuj się z nimi przed przyjazdem, aby mogli Ci pomóc. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Jaki jest średni koszt mieszkania w Yorkton?

Średnie koszty mieszkania w Yorkton wynoszą 1039 dolarów miesięcznie. Możesz dowiedzieć się więcej o społeczności, odwiedzając internetowy profil społeczności miasta Yorkton pod adresem https://www.yorkton.ca/en/build-invest-and-grow/community-profile.aspx#Events-Culture-and-Lifestyle

Key Auto Group забезпечує додаткові переваги для здоров'я. Ці переваги:

 • Страхування життя
 • Страхування життя залежних осіб
 • Випадкова смерть, розчленування та конкретні втрати
 • Важка хвороба та тривала втрата працездатності
 • Здоров'я та стоматологічна допомога
 • Страхування подорожей

Key Auto Group пропонує груповий план пенсійних заощаджень (GRS) для штатного персоналу. Планом керує Canada Life і складається з:

 • Зареєстрований пенсійний накопичувальний план (RRSP) – внески співробітників на
  власну пенсію
 • Відкладений план розподілу прибутку (DPSP) – внески Key Auto Group у пенсійне
  забезпечення співробітників.
 • Неоподатковуваний ощадний рахунок (TFSA) – необов’язкові внески співробітників до
  максимум 5000 доларів США на рік

Програма допомоги працівникам

Key Auto Group пропонує програму допомоги працівникам. Програма допомоги працівникам
надає негайну та конфіденційну допомогу щодо будь-яких проблем, пов’язаних із роботою, здоров’ям чи життям. Він також надає численні онлайнові інтерактивні інструменти, починаючи
від віртуальних фітнес-тренувань, доступ до яких можна отримати на своєму мобільному пристрої, і закінчуючи інструментами управління боргом і кредитом.

списки вакансій

Потрібен автомеханік!

Знайдіть своє майбутнє як автомобільний механік у Йорктоні, Саскачеван, Канада.

Часті запитання про життя та роботу в Йорктоні, Саскачеван, КАНАДА

Я буду новачком у Канаді, хто може допомогти моїй родині та мені?

Східно-центральний центр прийому новоприбулих є вашою відправною точкою, щоб керувати вашим переїздом. Вони дадуть вам знати, що може запропонувати Йорктон, включаючи інформацію про мистецтво, культуру, здоров’я та житло. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://eastcentralnewcomercentre.ca/.

Розкажіть мені про Йорктонську економіку.

Йорктон має зростаючу економічну базу з понад 1000 місцевих підприємств. Основним двигуном нашої економіки є сільське господарство та харчова промисловість із:
 • Харчові підприємства
 • Зернові елеватори
 • Виробничі потужності
Дізнайтеся більше, натиснувши тут.

Які варіанти шкільного навчання є для моєї сім’ї?

У Йорктоні є кілька чудових шкіл і коледжів, розташованих по всьому місту. Серед них 8 початкових шкіл (4 державні та 4 католицькі), 2 середні школи (1 державна та 1 католицька) та 1 регіональний коледж.

Які види спорту та відпочинку є в регіоні?

У спільноті Йорктон є багато клубів і організацій. Будь ласка, відвідайте: https://www.yorkton.ca/en/parks-recreation-and-culture/community-groups-and-organizations.aspx для отримання додаткової інформації.

Яка погода в Йорктоні, Саскачеван?

Йорктон має вологий континентальний клімат з екстремальними сезонними температурами. Літо тепле із середньодобовою температурою липня 17, а зима дуже холодна із середньодобовою температурою січня -17. Він знаходиться в екосистемі осикового парку й оточений трав’янистими рівнинами та сільськогосподарськими угіддями.

Як ми їздимо в Саскачевані?

Східно-центральний центр прийому новоприбулих допоможе вам отримати водійські права Саскачевану. Будь ласка, зв'яжіться з ними до прибуття, щоб вони могли вам допомогти. Натисніть тут, щоб дізнатися більше.

Яка середня вартість житла в Йорктоні?

Середня вартість житла в Йорктоні становить 1039 доларів на місяць. Ви можете дізнатися більше про спільноту, відвідавши профіль онлайн-спільноти City of Yorkton за адресою https://www.yorkton.ca/en/build-invest-and-grow/community-profile.aspx#Events-Culture-and-Lifestyle